کاهش قیمت ثبت دامنه های بین المللی

با توجه به کاهش نرخ ارز، قیمت ثبت دامنه های های بین المللی کاهش پیدا کرد.

21st Feb 2022