لایسنس ها

لایسنس Cloudlinux

دریافت آخرین نسخه - دارد
فعالسازی آنی - دارد
پشتیبانی مستقیم - دارد
دسترسی به TDN - دارد
ساخت VM بر روی سرور Master - دارد

لایسنس Kernelcare

دریافت آخرین نسخه - دارد
فعالسازی آنی - دارد
پشتیبانی مستقیم - دارد
دسترسی به TDN - دارد
ساخت VM بر روی سرور Master - دارد

لایسنس Solusvm - Slave

دریافت آخرین نسخه - دارد
فعالسازی آنی - دارد
پشتیبانی مستقیم - دارد
دسترسی به TDN - دارد
ساخت VM بر روی سرور Master - ندارد

لایسنس Solusvm - Master

دریافت آخرین نسخه - دارد
فعالسازی آنی - دارد
پشتیبانی مستقیم - دارد
دسترسی به TDN - دارد
ساخت VM بر روی سرور Master - دارد

لایسنس Whmcs - نوع یک

تعرفه صدور اولیه/ريال - دارد
مدت پشتیبانی - ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه - دارد
نمایش کپی رایت - دارد
محدودیت کاربر - تا سقف 250 کاربر

لایسنس Whmcs - نوع دو

تعرفه صدور اولیه/ريال - دارد
مدت پشتیبانی - ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه - دارد
نمایش کپی رایت - ندارد
محدودیت کاربر - تا سقف 250 کاربر

لایسنس Whmcs - نوع سه

تعرفه صدور اولیه/ريال - دارد
مدت پشتیبانی - ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه - دارد
نمایش کپی رایت - ندارد
محدودیت کاربر - تا سقف 1000 کاربر

لایسنس Whmcs - نوع چهار

تعرفه صدور اولیه/ريال - دارد
مدت پشتیبانی - ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه - دارد
نمایش کپی رایت - ندارد
محدودیت کاربر - ندارد

Plesk - Web Pro VPS Edition
Plesk - Web Admin VPS Edition
Plesk - Web Host VPS Edition
Plesk - Web Admin Dedicated Server
Plesk - Web Pro Dedicated Server
Plesk - Web Host Dedicated Server