یافتن محصولات و سرویس ها


فالوور اینستاگرام

نوع فالوور : فیک (غیرواقعی)
موقعیت جغرافیایی : ایرانی
بازدید و لایک no
تعداد ممبر : 1000
امکان سفارش بیشتر yes
ممبر هدیه yes
نیاز به پسورد no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


150,000 ريال به صورت یک بار

لایک اینستاگرام

موقعیت جغرافیایی : ایرانی
تعداد لایک : 1000
امکان سفارش بیشتر yes
لایک هدیه yes
نیاز به پسورد no
ریزش no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


40,000 ريال به صورت یک بار

بازدید ویدیو اینستاگرام

تعداد بازدید : 500 ویو برای هر ویدیو
امکان سفارش بیشتر yes
بازدیدهدیه yes
نیاز به پسورد no
ریزش no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


30,000 ريال به صورت یک بار

بازدید IGTV اینستاگرام

تعداد بازدید : 1000
امکان سفارش بیشتر yes
بازدید هدیه yes
نیاز به پسورد no
ریزش no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


30,000 ريال به صورت یک بار

فالوور واقعی اینستاگرام

نوع ممبر : واقعی
موقعیت جغرافیایی : ایرانی
بازدید و لایک نسبی yes
تعداد ممبر : 1000
امکان سفارش بیشتر yes
ممبر هدیه yes
نیاز به پسورد no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


1,500,000 ريال به صورت یک بار

کامنت فارسی اینستاگرام

تعداد کامنت: 100
امکان سفارش بیشتر yes
نیاز به پسورد no
ریزش no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


30,000 ريال به صورت یک بار

ممبر کانال تلگرام

نوع ممبر : فیک (غیرواقعی)
موقعیت جغرافیایی : ایرانی
بازدید no
تعداد ممبر : 1000
امکان سفارش بیشتر yes
ممبر هدیه yes
نیاز به پسورد no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


90,000 ريال به صورت یک بار

بازدید تلگرام

ممبر بازدید کننده : واقعی
موقعیت جغرافیایی : ایرانی
تعداد بازدید : 1000
امکان سفارش بیشتر yes
بازدیدهدیه yes
نیاز به پسورد no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


60,000 ريال به صورت یک بار

ممبر واقعی کانال تلگرام

نوع ممبر : واقعی
موقعیت جغرافیایی : ایرانی
بازدید نسبی yes
تعداد ممبر : 1000
امکان سفارش بیشتر yes
ممبر هدیه yes
نیاز به پسورد no
مدت انجام سفارش : حداکثر 1 الی 2 روز

توضیحات


1,500,000 ريال به صورت یک بار

بازدید خودکار کانال تلگرام

موقعیت جغرافیایی : ایرانی
مجموع بازدید : 10000
تعداد بازدید هر پست : دلخواه
تعداد پست بازدیدی : از آخرین پست به بعد
نیاز به پسورد no
مدت انجام سفارش : 1 الی 12 ساعت

توضیحات


600,000 ريال به صورت یک بار