مقالات

 مقررات ثبت دامنه id.ir.

واجدین شرایط کلیه اشخاص حقیقی می‌توانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم “.id.ir” نمایند. نام دامنه...

 مقررات ثبت دامنه net.ir.

واجدین شرایطثبت این دامنه برای مؤسسات و یا شرکت‌هایی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند...

 مقررات ثبت دامنه org.ir.

واجدین شرایط کلیه مؤسسات غیرانتفاعی، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد (NGOها) یا مؤسسات بین‌المللی...

 مقررات ثبت دامنه sch.ir.

واجدین شرایطکلیه مدارس اعم از مدارس آموزش ابتدایی (دبستان) و آموزش متوسطه (دوره اول و دوم)...

 مقررات ثبت دامنه ac.ir

واجدین شرایطثبت این پسوند برای دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزشی یا پژوهشی که از مجلس شورای...

 مقررات ثبت دامنه co.ir

واجدین شرایطاشخاص زیر می‌توانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم “.co.ir” نمایند: کلیه شرکت‌هایی که...

 مقررات ثبت دامنه gov.ir.

واجدین شرایط کلیه نهادهای حکومتی شامل قوای سه‌گانه و کلیه نهادهای وابسته به آنها و سایر نهادهای...